Help

Profile

mammarela
Nickname mammarela
Location Aruba
Birthday 1/1
Sex Male
About Myself
Có nhi?u cách đ? c?t t?a rèm c?a c? b?n đ? có đ??c nhi?u phong cách và ch? đ? khác nhau. Rèm c?a c? b?n có th? đ??c đi?u ch?nh đ? phù h?p v?i n? tính và x?p n?p, hoành tráng và sân kh?u ho?c tinh vi và thông minh, có th? đ?t tên cho m?t s? ít. Nh?ng hi?u ?ng này có th? đ??c t?o b?ng cách s? d?ng m?t s? ph??ng pháp sau.
Rèm tr?n có th? có các đ??ng vi?n c?a bím t??ng ph?n v?i các đ??ng vi?n đính kèm ho?c b? sung, đ??c làm t? v?i, có th? đ??c chèn vào mép hàng đ?u c?a rèm. Trong c? hai tr??ng h?p này, đi?u r?t quan tr?ng là ph?i xác đ?nh đ??c kích th??c. M?t nguyên t?c t?t c?n tuân theo là chi?u r?ng c?a bím tóc ph?i x?p x? b?ng chi?u r?ng c?a vi?n rèm. Các đ??ng vi?n có th? đ??c áp d?ng cho c? mép d??i và mép trên c?a rèm c?a c? b?n c?a b?n nh?ng đi?u quan tr?ng là ph?i c?n th?n c?t các góc đ? b?n có m?t k?t thúc trông chuyên nghi?p.
>>[url=https://rembachduong.vn/rem-vai-can-sang.html]rèm v?i c?n sáng[/url]
Có th? c?t các mép rèm chính gi?a, hàng đ?u theo nhi?u cách khác nhau. Ph??ng pháp ph? bi?n nh?t đ??c s? d?ng là s? d?ng di?m phù h?p ho?c t??ng ph?n v?i v?i c?a rèm. Cách ti?p c?n này có th? đa d?ng b?ng cách thêm nhi?u đ??ng di?m, m?t lo?i phù h?p và m?t lo?i t??ng ph?n ho?c m?t lo?i tr?n và m?t lo?i có hoa văn. N?u rèm c?a c?a b?n có góc tròn, b?n có th? kéo dài di?m t? đ?u góc đ?n chân rèm và cũng có th? thêm đ??ng ?ng n?i mép c?a di?m v?i mép tr??c c?a rèm. Có th? bi?n các mép hàng đ?u c?a b?n thành m?t th? gì đó sang tr?ng h?n b?ng cách s? d?ng các n?p g?p hình qu?t kéo dài xu?ng mép hàng đ?u c?a rèm đ? chúng không bám b?i trong các n?p g?p. Vi?n Picot cũng có th? đ??c t?o b?ng cách s? d?ng bím pico, ho?c b?ng cách t?o các hình tam giác v?i ch?ng lên nhau đ??c g?n vào mép hàng đ?u. Đây là m?t hi?u ?ng c?c k? thanh l?ch nh?ng nó khá khó đ?t đ??c và có th? h?i v??t quá t?m tay c?a ng??i làm rèm nghi?p d?.
>>[url=https://rembachduong.vn/rem-vai-2-lop]rèm v?i 2 l?p[/url]
Các mép hàng đ?u c?a rèm c?a c?a b?n có th? đ??c g?n vi?n vàng. Lo?i này th??ng đ??c nhu?m tùy ch?nh đ? có đ??c s? phù h?p chính xác v?i rèm mà b?n đang s? d?ng. Đ?m b?o r?ng b?n không s? d?ng vi?n quá n?ng so v?i rèm mà nó đang đ??c dán vào, n?u không b?n s? có hi?u ?ng r?t khó ch?u khi mép rèm b? kéo xu?ng kh?i c?t ho?c thanh ray.
B?n có th? bu?c và qu?n rèm theo nhi?u cách khác nhau đ? t?o ra m?t s? hi?u ?ng sân kh?u c?c k? hi?u qu?. Cách d? nh?t đ? đ?t đ??c đi?u này là s? d?ng m?t t?m rèm l?a c?ng sau đó bu?c ? hai v? trí đ? t?o hi?u ?ng bong bóng ph?ng. Chúng th??ng đ??c s? d?ng v?i rèm che c?a s? ho?c rèm che c?a s? khác vì chúng ch? y?u có tác d?ng ch? không ph?i m?c đích th?c t?.
>>[url=https://rembachduong.vn/bao-gia-rem-vai-chong-n...]giá rèm v?i ch?ng n?ng[/url]
Cho dù b?n s? d?ng ph??ng pháp nào, b?n đ?u có th? thay đ?i hoàn toàn di?n m?o c?a rèm c?a c? b?n v?i m?c công s?c và chi phí t?i thi?u.

mammarela's timeline

There was no update within one week

Bulletin board

Not only send a message, you can paste a photo, or graffiti.
I can write at a time also on the bulletin board of a lot of friends. For more infoPlease take a look at help