Help

Profile

Ng?c Vinmic
Nickname Ng?c Vinmic
Birthday 12/6
Sex female
Blood type A
Marriage single
Blog URL https://www.vingle.net/ngoc0612vinmic
About Myself
Vinmic Vi?t Nam là đ?n v? chuyên sâu trong lĩnh v?c T? v?n, Thi?t k?, Thi công n?i th?t. Th? m?nh c?a chúng tôi là thi?t k? chung c?, bi?t th?, nhà ph?, văn phòng, showroom, khách s?n, nhà hàng, nhà m?t đ?t,… Vinmic Vi?t Nam đã và đang kh?ng đ?nh đ??c v? trí d?n đ?u c?a mình trong th? tr??ng thi?t k? thi công n?i th?t ? Vi?t Nam hi?n nay.
>> Xem chi ti?t t?i: https://vinmic.vn/

Ng?c Vinmic's timeline

There was no update within one week

Bulletin board

Not only send a message, you can paste a photo, or graffiti.
I can write at a time also on the bulletin board of a lot of friends. For more infoPlease take a look at help