Help

Profile

rembd777
Nickname rembd777
Location Viet Nam
Birthday 1/6
Sex Male
About Myself
Trong 1 s? phòng, tôi treo rèm s? h?u tác d?ng khi?n m? ho?c ngăn ánh sáng hoàn toàn, và m?t s? phòng ch? đ? t?o s? riêng t? và trông đ?p m?t. Nh?ng, tôi ph?i kéo t?t c? rèm c?a mà tôi đang treo lên. Lúc ch?n lo?i rèm c?a b?n mu?n, hãy đ?m b?o b?n cũng t??ng t??ng ch?c năng c?a chúng. Rèm tr?ng tuy?t đ?i s? h?u th? s? ko ho?t đ?ng gi? d? b?n đang c? ngăn ánh sáng chi?u vào tivi ...

Xem thêm: https://rembachduong.vn/rem-cuon

Đây là bí quy?t tôi vi?n rèm c?a c?a mình:B??c 1: Tôi đo c?a s? và c?a ra vào mà tôi mu?n đ?t rèm c?a, tôi đo chi?u cao và chi?u r?ng. Tôi nhân chi?u r?ng v?i 1,5 ho?c hai đ? s? h?u chi?u r?ng chính xác cho rèm c?a. N?u nh? b?n tìm rèm v?i chi?u r?ng chính xác đ?y, b?n s? không mang b?t k? trò ch?i nào trong rèm, s? không v?i b?t k? 'bó' nào trên v?i và b?n s? h?u th? s? có 1 kho?ng tr?ng ? đâu đó.B??c 2: Tôi tìm màu s?c / ngoài m?t c?a rèm c?a tôi mu?n cho nh?ng phòng và ch? đ? thích h?p. Tôi không th? s?m th?y nh?ng gì tôi thích s? h?u đ? dài chu?n xác mà tôi c?n, b?i v?y tôi đã t?u nh?ng lo?i v?i đ? dài 84 "và đ?nh vi?n chúng l?i.B??c 3: Tôi đ?t t?m rèm ra bàn và đo dài h?n chi?u dài mong mu?n là 4 "(đ? t?o kho?ng tr?ng cho vi?n). Tôi c?t chúng (càng th?ng càng t?t) đ? chúng s? h?u c?ng chi?u dài (tôi đã khi?n 1 c?a s? t?i m?t th?i kh?c đ? tôi không b? l?m l?n mang các phép đo.

Tham kh?o: https://rembachduong.vn/mau-rem-cuon-tranh.html

B??c 4: Mình g?p mép d??i rèm lên (v? phía l?ng rèm) kho?ng 1 ”và ?i mép đ? t?o n?p g?p cho đ?p.B??c 5: M? may n?p g?p th? nh?t b?ng mũi may ziczac đ? ch?t li?u không b? thoái chí.B??c 6: Mình g?p mép d??i rèm (cùng chi?u) kho?ng 3 ”và ?i mép đ? t?o n?p g?p cho đ?p.B??c 7: Ta khâu tuy?n đ??ng g?p th? 2 vào sát mép v?t li?u v?a g?p (cách đáy kho?ng hai ? inch) b?ng mũi khâu th?ng.B??c 8: M? c?t b? ph?n ch? th?a, ?i ph?ng rèm c?a r?i treo lên.Chúng đ??c treo r?t đ?p và ko ng??i nào mang th? bi?t r?ng tôi đã t? mình vi?n chúng.

Ngu?n: https://rembachduong.vn/rem-cuon-ngan-phong.html

rembd777's timeline

There was no update within one week

Bulletin board

Not only send a message, you can paste a photo, or graffiti.
I can write at a time also on the bulletin board of a lot of friends. For more infoPlease take a look at help