Help

Profile

thienthoifc
Nickname thienthoifc
Location Aruba
Birthday 1/1
Sex Male
Blog URL https://thienthoi.com.vn/
About Myself
Đ? ti?n hành đăng ký s? h?u trí tu? nhãn hi?u, đăng ký logo đ?c quy?n doanh nghi?p c?n tìm hi?u k? các quy trình x? lý h? s? c?a c? quan nhà n??c. Doanh nghi?p c?n n?m rõ các nguyên t?t phân lo?i nhóm ngành đăng ký đ? h? s? đăng ký đ??c thu?n l?i d? dàng. Các b??c đăng ký nhãn hi?u đ??c chia làm 04 b??c c? b?n sau:

1. Tra c?u nhãn hi?u
Tra c?u nhãn hi?u m?c đích là đ? ki?m tra nhãn nhi?u doanh nghi?p đ?nh đăng ký có ai đăng ký ch?a đ? h?n ch? xu?ng th?p nh?t kh? năng đăng ký không thành công gây t?n kém và m?t th?i gian cho doanh nghi?p. ? b??c này các đ?n v? có kinh nghi?m trong đăng ký SHTT nhãn hi?u s? có ph??ng pháp tra c?u nhanh chóng và đ? chính xác cao nh?t. H?u h?t các đ?n v? t? v?n d?ch v? đi?u tra c?u chung m?t ngu?n chính t? trang web c?a C?c s? h?u trí tu? Vi?t Nam. M?t đi?m đáng l?u ý là các hình th?c tra c?u ch? mang l?i đ? chính xác t?i đa 90%. Tr??ng h?p nhãn hi?u khi tra c?u b? trùng l?p thì doanh nghi?p ph?i chuy?n qua hình th?c đăng ký quy?n tác gi? ho?c là thay đ?i tên nhãn hi?u m?i đ? đăng ký.

thienthoifc's timeline

There was no update within one week

Bulletin board

Not only send a message, you can paste a photo, or graffiti.
I can write at a time also on the bulletin board of a lot of friends. For more infoPlease take a look at help