Help

Profile

xiaomimax2
Nickname xiaomimax2
Location Viet Nam
Birthday 7/18
Sex Male
About Myself
mang t? l? màn hình so s? h?u thân máy trên 80%, không có gì s?ng s?t khi đ?c đi?m thu hút c?a Mi Mix 2 là màn hình c?a nó. Xiaomi đã s? d?ng đ? phân gi?i 1080 x 2160 m?c d?u v?i màn hình to 5,99 inch, t? l? s??n hình 18: 9 s? h?u các góc tròn.

ph?n h?i c?a tôi : https://phatlocmobile.vn/thay-man-hinh-xiaomi-m...

m?c dù m?t s? ng??i v?i th? ca c?m v? vi?c thi?u b?ng đi?u khi?n QHD, nh?ng màn hình hi?n th? v?n xu?t s?c b?t nói và th?c ti?n là ch?ng th? ch?n ra t?ng pixel riêng l?, th?m chí là c?n c?nh.Màn hình IPS làm cho gi?m nh? cú đ?m c?a nó đ? gi? l?i tr?i nghi?m xem d? ch?u, trong khi đ? sáng màn hình nh? v?y nh? các gì chúng ta đã th?y trên màn hình LG và mang l?i s? cân b?ng r? v? đ? sáng và màu s?c.

trang web c?a tôi : https://phatlocmobile.vn/thay-pin-xiaomi-mi-mix...

So có t?m n?n AMOLED trên đi?n tho?i nh? Galaxy S8 ho?c OnePlus 5T, nó kém bão hòa h?n m?t chút. Kh? năng tái hi?n màu s?c đang di?n ra r? đ?p và n?u b?n thích màu s?c s?ng đ?ng thì b?n luôn mang th? đi?u ch?nh m?i th? t? cài đ?t - ch? c?n b?n đ?ng trông đ?i nó đ?n g?n ?nh h??ng c?a màn hình Super AMOLED c?a Galaxy S8.tiêu dùng Mi Mix hai ngoài tr?i ch?ng h? là v?n đ? vì nó đi?u ch?nh đ? sáng t?i d?ng v?i th? đ?c đ??c ch? c?n kho?ng s?p nh? th??ng s? h?u.m?t ca c?m nh? là đ? sáng thích nghi th??ng t??ng đ?i quá m?nh khi ? trong nhà, làm m? màn hình đ?n m?c khó hi?n th? hình ?nh - r?t may b?n mang th? đi?u ch?nh đi?u này trong kho?ng ngăn thông tin vu?t xu?ng b?t k? lúc nào.

thêm thông báo ? đây : https://phatlocmobile.vn/thay-mat-kinh-xiaomi-m...

n?u nh? b?n đang ki?m tìm màn hình đi?n tho?i sáng t?o t?t nh?t v?i th? thì b?n mang th? thích Galaxy S8 h?n. Nh?ng trên 1 cái đi?n tho?i s? h?u m?t tr??c tuy?t đ?p nh? v?y, màn hình hi?n th? trên Mi Mix 2 kiên c? không gây th?t v?ng; nó xu?t s?c đ? đ?c, xem n?i dung video ho?c ch? phê chu?n web. Góc nhìn cũng th?c s? ?n t??ng, ngay c? trong đi?u ki?n đ? ánh sáng.

xiaomimax2's timeline

There was no update within one week

Bulletin board

Not only send a message, you can paste a photo, or graffiti.
I can write at a time also on the bulletin board of a lot of friends. For more infoPlease take a look at help