Help

Profile

nomu domn
Nickname nomu domn
Location Aruba
Birthday 1/1
Sex Male
About Myself
M?o 1: Luôn r?a tay t? m?. R?t d? đ? quên nh?ng sau khi b?n đã x? lý nh?ng d?ng c? b?n khi l?p sào, b?n s? r?t thu?n ti?n đ? tay b?n lên v?i m?i s?ch.

Tham kh?o :

http://phillipsservices.net/UserProfile/tabid/4...

https://journals.eco-vector.com/RCF/user/viewPu...

M?o 2: ki?m tra rèm c?a tr??c khi treo. L?y ra kh?i bao so bì và đ?t chúng trên b? m?t ph?ng, s?ch. rà soát xem c? 2 rèm mang kh?p nhau v? hoa văn và màu s?c hay không, ki?m tra đ??ng khâu c?a rèm và rà soát kích th??c c?a rèm. ko ai mu?n dành th?i gian t? m? treo rèm c?a c?a h? đ? đ?ng l?i và th?y r?ng lo?i này dài h?n dòng kia!

Xem thêm :

http://www.equestrianbookfair.com/UserProfile/t...

http://www.fcaofillinois.org/Activity-Feed/My-P...

http://vetiverhairspa.com/UserProfile/tabid/807...

M?o 3: Rèm c?a b? nhăn? Đ?ng lo. R?t v?i th? rèm c?a c?a b?n s? b? nhăn do đóng gói, đ?ng lo l?ng, tr?ng l??ng c?a rèm treo s? đ?m b?o s? đông nh?ng n?p nhăn bay ra theo th?i gian. n?u b?n mu?n đ?y nhanh giai đo?n, th?nh tho?ng v?i th? ?i nh? rèm tr??c lúc treo. không nh?ng th?, hãy ki?m tra nhãn ho?c d?ch v? tr??c vì không ph?i g?n nh? nh?ng lo?i v?i đ?u gi?n d? r? s? h?u nhi?t trong kho?ng bàn ?i.

Bài vi?t m?i :

http://www.corporacioneg.com/UserProfile/tabid/...

http://www.mdr-inc.com/portals/_default/UserPro...

https://spark.ru/user/127262/blog/68222/l-m-s-c...

M?o 4: Kéo rèm c?a lên đ?u. tr??c h?t, hãy đo chi?u dài c?a cây sào c?a b?n, chia s? đo cho 2 và cùng kho?ng hai cm đ? ch?ng lên nhau. Đây là chi?u r?ng mà rèm c?a b?n nên đ??c kéo lên. (Gi? s? b?n v?i m?t tiêu chu?n hai cho m?t c?a s?, ít ph? quát đi?u ch?nh cho thích h?p.)

Đ?c thêm :

http://www.peteralbrecht.com/user-profile/useri...

http://vjf.dk/UserProfile/tabid/63/userId/97259...

https://www.smb.org/forums/users/tumebime/

M?o 5: Đ?m b?o r?ng 1 đ?u c?a các s?i dây đ??c bu?c ra ho?c khâu l?i. N?m ch?t c? ba s?i dây ? đ?u đ?i di?n và nh? nhàng kéo rèm xu?ng đ?u các s?i dây theo chi?u r?ng mong mu?n. Bu?c ph?n dây còn l?i thành 1 nút th?t.

T? :

http://forums.xceed.com/forums/users/tumebime/

https://kustomcoachwerks.com/Forums/users/tumeb...

http://spiderwebforums.ipbhost.com/profile/1969...

M?o 6: Rèm c?a kéo lên ko đ?u? Đ?ng lo. hi?n nay rèm c?a b?n đã đ??c kéo lên t?i chi?u r?ng mong mu?n, b?n mang th? đi?u ch?nh đ? t? c?a rèm đ?ng đ?u d?c theo dây b?ng ph??ng pháp tr??t rèm qua l?i cho đ?n khi b?n t? h?p đ?u theo chi?u r?ng c?a rèm.

Tham kh?o :

https://confengine.com/user/tume-bime

https://annonces.infojeunesse-paca.fr/author/tu...

http://www.diarioeldia.cl/usuario/tumebime

M?o 7: Đ?m xem b?n s? c?n bao nhiêu chi?c móc. Chúng tôi khuyên r?ng các móc treo rèm đ??c đ?t ? t?i thi?u 1 trong s? năm khe trong băng đ?i ngũ bao g?m m?t ? hai đ?u. thành ra, hãy đ?m s? l??ng b?n c?n và đ?m b?o s? ti?n chu?n xác v?i trên c?t ho?c đ??ng đua c?a b?n.

Ngu?n :

http://www.altimetry.info/forums/users/tumebime/

https://www.infragistics.com/community/members/...

https://communities.bentley.com/members/23ddb3d...

M?o 8: Đ?t móc c?a b?n ? đâu? Băng rèm th??ng mang ba v? trí khác nhau đ? chèn móc c?a b?n, 1 ? trên c?ng c?a băng, m?t ? gi?a và 1 ? d??i cùng. Chèn móc c?a b?n vào v? trí d??i c?ng s? đ?m b?o ph?n d??i rèm c?a b?n treo cao h?n, khi mà c?m móc ? v? trí trên c?ng s? đ?m b?o rèm c?a b?n treo th?p h?n.

M?i :

http://www.corrections.com/jobs/11120

https://home.gamer.com.tw/homeindex.php?owner=t...

https://www.esurveyspro.com/Survey.aspx?id=8bf8...

M?o 9: Đi?u ch?nh đ? cao treo c?a rèm c?a. B?n ch? nên c?m năm móc tr??c nh?t vào khe gi?a, treo rèm c?a b?n (đ?m b?o m?t đ?i tác đang ch?u tr?ng l??ng c?a rèm còn l?i) và xem chi?u cao mà rèm đ??c treo. Đ? h? ph?i chăng và chuy?n di móc xu?ng rãnh d??i c?ng, lên cao và chuy?n di móc lên rãnh trên.

Xem thêm :

https://www.littlegolem.net/jsp/info/player.jsp...

https://www.englishbaby.com/findfriends/gallery...

https://www.charitychoice.co.uk/fundraiser/tume...

https://pbase.com/tumebime/inbox

M?o 10: Treo rèm là 1 ho?t đ?ng c?a 2 ng??i đàn ông (ho?c ph? n?)! Đ?m b?o b?n mang 1 m?u thang ch?c ch?n. trong khi 1 ng??i đang c?m móc rèm vào l? x? dây c?a tuy?n đ??ng ray ho?c c?t, ng??i kia ph?i ch?u s?c n?ng c?a rèm còn l?i, ví nh? ko khi?n đ??c đi?u này s? d?n đ?n rèm còn l?i tr??t xu?ng dây và làm cho h?ng b? s?u t?p đ?ng đ?u mà b?n đã t?o .

Tài li?u :

https://www.stem.org.uk/user/872041

https://www.fatakat.com/profile/500135176

https://ragbrai.com/forums/users/tumebime/

nomu domn's timeline

There was no update within one week

Bulletin board

Not only send a message, you can paste a photo, or graffiti.
I can write at a time also on the bulletin board of a lot of friends. For more infoPlease take a look at help