Help

Profile

thanhbinhfc
Nickname thanhbinhfc
Location Aruba
Birthday 1/1
Sex Male
Blog URL https://thienthoi.com.vn/bo-nhan-dien-thuong-hieu/
About Myself
H??ng d?n phong cách th??ng hi?u
T?o m?t cách hi?u qu?, d? ti?p c?n và d? dàng đ? l?u tr? thông tin v? th??ng hi?u c?a b?n d??i d?ng nh?n d?ng tr?c quan, gi?ng nói và gi?ng đi?u, và sao chép h??ng d?n phong cách. H??ng d?n nh?n d?ng tr?c quan đ? c?p đ?n các b? bi?u t??ng, cách s? d?ng logo, b?ng màu, ki?u ?nh, phông ch? và h?n th? n?a. H??ng d?n b?ng gi?ng nói và gi?ng đi?u đ? c?p đ?n ngôn ng? và tính cách th??ng hi?u c?a b?n. H??ng d?n v? ki?u sao chép đi vào chi ti?t v? các l?a ch?n t? c? th?, t? vi?t t?t, quy ??c v? d?u câu, v.v. M?i h??ng d?n c?n ph?i bao quát đ? th?c s? giúp các b? ph?n hi?u đ??c th??ng hi?u c?a b?n. Chúng là chìa khóa c?a b?n đ? th?ng nh?t th??ng hi?u.

M?t cách tuy?t v?i khác đ? đ?a các b? ph?n này vào vòng tròn c?a ni?m tin th??ng hi?u là t? ch?c đào t?o h??ng d?n phong cách th??ng hi?u. Nh?ng ng??i tham gia tích c?c nh?t vào vi?c t?o ra tài li?u nên đ??c đào t?o đ? tr? thành chuyên gia th??ng hi?u. Thông qua đào t?o, nh?ng ng??i ti?p xúc này s? hi?u đ??c thông tin chi ti?t v? h??ng d?n b?ng hình ?nh, h??ng d?n b?ng gi?ng nói, h??ng d?n sao chép và quy trình đánh giá th??ng hi?u c?a b?n. Nó cũng s? h?u ích khi làm quen v?i nh?ng ng??i này v?i b?t k? ?ng d?ng nào b?n s? d?ng nh? Photoshop, InDesign, PowerPoint ho?c Prezi. Cu?i cùng, vi?c đào t?o c?a b?n s? đ?m b?o các cá nhân ch? ch?t trong m?i b? ph?n có th?:

Đ?a ti?ng nói c?a th??ng hi?u vào hành đ?ng
S? d?ng logo và màu s?c m?t cách khéo léo
Th?c thi th??ng hi?u c?a b?n trong m?i ph??ng ti?n
H??ng d?n c?a b?n nên có s?n cho m?i ng??i và m?i ng??i s? d?ng. Chúng là nh?ng công c? c?n thi?t khi các nhóm và cá nhân khác nhau t?o ra tài li?u cho th??ng hi?u c?a b?n, bao g?m các nhà văn, nhà thi?t k? ho?c nhà quay phim t? do. Vì v?y, n?i b?n nên l?u tr? t?t c? các thông tin này? Các khu v?c d? truy c?p nh? m?ng n?i b?, b? nh? dùng chung ho?c khu v?c đ??c b?o v? b?ng m?t kh?u trên trang web c?a b?n. M?i tài li?u c?n đ??c xác đ?nh chính xác. Cùng v?i các h??ng d?n này, b?n cũng nên gi? các công c? có th? t?i xu?ng nh?:

Logo chính th?c
Bi?u t??ng linh v?t
Ma tr?n nh?n tin
Phông ch?
M?u thi?t k?
Các m?u trình bày
Đánh giá th??ng hi?u
N?u các b? ph?n trong t? ch?c c?a b?n g?p khó khăn trong vi?c tuân th? các h??ng d?n v? th??ng hi?u ho?c đ?n gi?n là có ít kinh nghi?m v? ti?p th?, b??c ti?p theo trong vi?c t?o s? th?ng nh?t th??ng hi?u là thi?t l?p quy trình đánh giá th??ng hi?u trong toàn t? ch?c. V?i đánh giá th??ng hi?u, b?n đang ki?m tra đ? đ?m b?o v?t li?u có th??ng hi?u. Đi?u này ngăn không cho các tài li?u có bi?u tr?ng cũ, tài li?u có màu s?c không h?p nhãn hi?u và n?i dung không s? d?ng đúng gi?ng nói. Các m?t hàng c?n đ??c đánh giá th??ng hi?u tr??c khi tung ra th? tr??ng bao g?m:

Hàng hóa
Tuy?n d?ng tài li?u
Tài li?u qu?ng cáo ch??ng trình
Tài kho?n m?ng xã h?i
Email g?i đi
Tài li?u s? ki?n
Tr??c khi ti?n hành đánh giá th??ng hi?u, b?n nên xác đ?nh th? t?c đánh giá và thông báo th? t?c này cho t?t c? các b? ph?n. Quá trình đánh giá th??ng hi?u c?a b?n có th? s? b?t đ?u b?ng cách yêu c?u b? ph?n lên l?ch h?p v?i nhóm th??ng hi?u. Sau cu?c h?p c?a b?n, hãy cung c?p cho b? ph?n th?i gian đ? xem xét. M?c th?i gian này ph? thu?c vào quy mô và ph?m vi c?a t?ng d? án. Khi b?n đánh giá, hãy có m?t danh sách ki?m tra nh?c b?n đánh giá xem có hay không:

Logo đ??c s? d?ng đúng cách
Màu s?c ch? đ??c s? d?ng h?p lý
Đ?c đi?m gi?ng nói nh?t quán
Thông đi?p m?nh m?, rõ ràng và có th??ng hi?u
Ph??ng ti?n phù h?p v?i đ?i t??ng d? ki?n
Phông ch? th??ng hi?u đ??c s? d?ng
Thi?t k? h? tr? thông đi?p
B?ng cách đ?a các phòng ban quan tr?ng trong toàn tr??ng vào quá trình xây d?ng th??ng hi?u và cung c?p cho h? các công c? c?n thi?t đ? m? r?ng th??ng hi?u c?a tr??ng b?n, thông đi?p c?a b?n không ch? tr? nên rõ ràng h?n mà còn đ??c nâng cao. B?n s? nh?n th?y m?t th??ng hi?u đ??c s?p x?p h?p lý h?n, nh?ng quan tr?ng h?n, sinh viên cũng s? nh?n th?y đi?u này. T? nh?ng c?i ti?n trang web đ?n nh?ng thi?t k? b?ng qu?ng cáo m?i, sinh viên đ?u th?y t?t c? và nh?ng gì h? th?y nói lên đi?u gì đó v? th??ng hi?u và tr??ng h?c c?a b?n. S? th?ng nh?t c?a th??ng hi?u cho th?y r?ng b?n đang chú ý đ?n m?t chi ti?t quan tr?ng nh?t đ?i v?i sinh viên ? n?i câu chuy?n c?a h? phù h?p v?i câu chuy?n c?a b?n.

thanhbinhfc's timeline

There was no update within one week

Bulletin board

Not only send a message, you can paste a photo, or graffiti.
I can write at a time also on the bulletin board of a lot of friends. For more infoPlease take a look at help